dilluns, 9 de juliol de 2007

Nous decrets per a la nova educació

Imaginem-nos que voleu escriure un llibre de text per a 3r d’ESO, posem per cas. Imaginem-nos també que aquest és de català (poso aquesta matèria perquè tothom la pot entendre i tothom sap una mica de què va). Doncs bé, el primer que haureu de fer és consultar el decret de la Generalitat que fixa els continguts i els objectius que s’han d’assolir amb aquesta matèria. D’una banda, és imprescindible, perquè no podríeu treure al mercat un llibre que no estigués d’acord amb aquests objectius i continguts; de l’altra, això us guiarà, perquè bé cal saber per on cal començar a redactar, i què s’ha d’explicar a 3r i què a 4t, per exemple.

Bé, el tema és que, fins ara, aquests decrets deien què s’havia d’estudiar a cada curs. Tenien la forma, per entendre’ns, d’un temari d’oposicions: primer, la vocal neutra; segon, les consonants oclusives; tercer, les fricatives, etc. I així anar fent i així, a partir d’aquí, l’autor del llibre sabia què havia d’explicar i en quin ordre, i només quedava a la seva capacitat i imaginació la manera com ho explicava o quins exercicis proposava, si eren més o menys creatius.

Proposo al lector que miri l’esborrany de decret que ha parit el Departament d’Educació per a la matèria de català. El trobarà a http://amesweb.tripod.com/llengues.htm.
Per tal d’alleugerir-li la lectura d’aquest document embullat, li copio tot seguit l’apartat dels objectius, que diu el següent:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’enteniment i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació, i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials

3. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals.

4. Aconseguir la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficial.
Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d’aprenentatge de continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres persones i cultures.

5. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar oralment i per escrit informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social.


6. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

7. Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en llengua estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud adequada, participativa, oberta i respectuosa i amb un cert nivell d’autonomia.

8. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

9. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

10. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a les altres llengües que s’aprenen a partir de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge.

11. Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural.

12. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

El lector comprendrà fàcilment que, si un es troba davant d’un decret així, no sap per on sortir-se’n. En una matèria com la de català, el que hom esperaria que s’especifiqués és què s’haurà d’explicar de català, oi? Doncs res. Només a l’objectiu 11 es diu que cal emprar la llengua d’una manera correcta, però tampoc no se’ns diu enlloc com s’ha d’aconseguir, això.

La resta d’objectius parlen per si sols: molta multiculturalitat, valorar tothom i totes les llengües i dansar plegats en un esbart de Babel; ser feliços sabent que al món es parlen milers de llengües, encara que cada dia se’n morin unes quantes desenes; fer servir sempre, quan es parla, “els alumnes i les alumnes” i “les professores i els professors”; veure en l’anglès una font de plaer, és a dir, sentir un sonet de Shakespeare i arribar a l’orgasme, encara que no se n’entengui ni un borrall. Etcètera.

Per sort, les editorials fa anys que treballen i entenen d’educació, no com el conseller. I saben que a 3r, per exemple, es parla molt dels mitjans de comunicació, mentre que a 4t s’insisteix més en l’anàlisi sintàctica. I, sobre això, fan i faran els llibres. Perquè, si s’haguessin de basar en l’aliment que ens dóna la Conselleria, podríem confeccionar un llibre de contes africans, amb una exploradora anglesa que en realitat no va a conquerir-los sinó a fer-s’hi amiga i penjar les imatges de les excursions per Internet, i el llibre s’adaptaria perfectament als objectius.

4 comentaris:

Juanjo ha dit...

Hi ha algú de la Conselleria (de les passades o de la present) que pugui presumir de "manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’us de les llengües" (objectiu 12)?

Boooootifarra per al Tete!!!

Aquests sociolistos de què van? Botifarra amb mongetes... i a petar.

Rodrigo ha dit...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Se você quiser linkar meu blog no seu eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If you speak English can see the version in English of the Camiseta Personalizada. If he will be possible add my blog in your blogroll I thankful, bye friend).

Rodrigo ha dit...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Se você quiser linkar meu blog no seu eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If you speak English can see the version in English of the Camiseta Personalizada. If he will be possible add my blog in your blogroll I thankful, bye friend).

Esperanceta ha dit...

Repugnant. No puc aguantar-ho més!